Tüzük

ROMANLAR FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı  : “ ROMANLAR FEDERASYONU “

Federasyonun Merkezi           : KOCAELİdedır.

Madde 2- Federasyonun Amacı: Ülkemizde ve Avrupada yaşayan romanlar tarafından kurulmuş dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, sosyal,kültürel,sanatsal etkinlikler düzenlemek yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

2- Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

3- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi,belge ,doküman ve yayınları temin etmek ,dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları dogrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar basılması üyelere dağıtımı üzerine çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek,

6- Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

9- Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakif kurmak,konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak,Gerekli izin alınarak Federasyonlerın izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

16- Kamu yararına çalışan federasyon olabilmek için çalışmalarda bulunmak.

17- federasyon yıllık gelirinin en az 2/3 (üçte ikisini) federasyonun amaçları doğrultusunda harcamak

18- Üye dernekler arasında organizasyonu sağlamak .

19- Romanların sorunları ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

 

Federayonun Faaliyet Alanı

Federasyon sosyal alanda faaliyet gösterir

 

Madde 3 – FEDERASYONA ÜYE DERNEKLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Federasyona üye olan derneklerin hakları

 

 1. Hiçbir dernek federasyona üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

 2. Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptir.

 3. Federasyona üye dernek başkanları federasyonun doğal delegesi olup, üye dernekler federasyon genel kurulunda başkan haricinde yedi (7) delege ile temsil edilirler. Federasyon delegeleri üye derneğin genel kurulunca seçilir. Federasyon delegelerinin federasyondaki temsil görevleri, temsil ettikleri derneklerin genel kurul kararı ile başlar ve sona erer.

 4. Federasyon yönetimin ve detleme kurullarında görev alan delegelerin temsil yetkileri federasyonun, genel kuruluna kadar devam eder.

 5. Her delegenin federasyonda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

 1. Federasyona Üye Derneklerin yükümlülükleri

 

 1. Üye dernekeler bu tüzükte yazılı bütün hükümlere riayet etmek zorundadır.

 2. Üye dernekler federasyonun ilke ve amaçlarına bağlı kalmak zorundadır.

 3. Üye dernekler tüzüklerini, federasyonun amaçlarını gerçekleştirecek biçimde düzenlemek zorundadır.

 4. Üye dernekler faaliyetlerinde kendi tüzükleri ile sorulu oldukları gibi, federasyon üyesi olduktan sonra federasyon tüzüğüne ve buna göre hazırlanacak olan yönetmelik ve federasyon genel kurulu ile yönetim kurulu tarafından verilecek kararlara uymak zorundadırlar.

 5. Üye dernekler federasyonun katılım ve yıllık aidatlarını, ödemek zorundadır.

 

MADDE 4 – FEDERASYONA ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 

Üye olma

 

a-Federasyonun amaç ve ilkelerini benimsiyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşulları taşıyan ve genel kurullarında federasyona üye olma kararı almış olan Roman Dernekleri,federasyona üye olabilmek için federasyon yönetim kuruluna yazılı müracat eder.

 

b- Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün (30) içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye , üyelik giriş aidatını üyeliğinin yazılı olarak bildirmesinden itibaren 15 gün içerisinde giriş aidatını ödemesiyle üye kayıt defterine kayıt edilir.

 

c- Federasyona üye olan dernekler eşit haklara sahiptirler.

 

d- Federasyona üye olan dernekeler, her dönem federasyon olağan genel kurulunca tespit edilen giriş ve aidatı ödemek zorundadır.

 

e- Üye olmak isteyen derneğin, kendi genel kurulundan yetki ve karar alması gerekmektedir.Federasyona üye olmak isteyen dernekler aşağıdaki yazılı evraklarla birlikte müracaat ederler.

 

1- Dernek tüzüğü Federasyonun amacına uygun dernekler müracaat edebilir.

Dernek tüzüğünde federasyon kurmak ve kurulu federasyona katılmak ibaresi bulunacak.

2- Derneğin genel kurulunda, federasyona üye olabilmek için yönetim kuruluna yetki

verildiğine dair genel kurul kararı.

3- Derneğin yönetim kurulunun, Federasyona üye olabilmesi için almış olduğu karar.

4- Dernek tarafından federasyona üye olmak için yazılan yazı.

 

f- Yönetim kurulu başvuruda bulunan derneğin evraklarını inceler ve gerekli araştırmayı yaparak azami 30 gün içerisinde üyeliğe kabul ve ret kararı verilir ve sonuç ile derneğe yazılı olarak bildirir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

a- Üye dernekler yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herzaman federasyondan cıkma hakkına sahiptir.

b- Federayona üye olan dernekler kendi genel kurullarında karar almak, ve bu kararı federasyon yönetimine yazılı olartak bildirmek şartıyla istedikleri zaman, Federasyon üyeliğinden ayrılabilirler. Kendi arzularıyla federasyondan ayrılan dernek, tekrar üye olmak istediği taktirde,üyelik için gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadır. İkinci federasyon üyeliğinden ayrılan dernek, birdaha federasyona üye olarak kabul edilemez.

c- Federasyondan ayrılan dernek, Federasyonun sahip olduğu varlıklarla ilgili her türlü maddi ve aynı haklarından vazgecilmiş sayılır, bu konularda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

d- Üye derneğin kendini feshetmesi, feshedilmesi yetkili mercilerle kapatılması veya herhangi bir şekilde tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda federasyon üyeliği otamatik olarak düşer.

Üye derneğin üyelikten ayrılma dilekçesi, Federasyon yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,

d) Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f) federasyon genel kurul ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlara uymamak ve bu kararların gerçekleşmemesini önleyici yönde faaliyette bulunmak.

g) federasyona olan borçlarını yazılı ihtara rağmen ödememek

h) federasyon delegelerini tüzüğe uygun zaman dilimi içersinde bildirmemek veya federasyon genel kurul toplantısına delegelerin çogunluluğunun katılmaması

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Federasyon üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır.

Genel kurul, üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir.

Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığında hak iddia edemez.

 

Madde 5- Federasyon Organları

Federasyonun Zorunlu Organları;

 

Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetim kuruludur

 

Bu ana organların dışında ,yönetim kurulu kararı ile federasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli görülen hallerde komisyonlar kurulabilir.

Bu komisyonlar çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludurlar.

 

Madde 6 -Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

- Genel kurul, Federasyonun en yetkili karar organıdır.

 

Genel kurul;

 

a-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, OCAK ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel kurul ; Mevcut federasyon yönetim ve denetim kurulları asil üyeleri ve dernek başkanları dernek kurullarında yönetim dönemi içinde seçilen 7 (yedi ) deleğeden oluşur genel kurul delegelerinin sadece 1 oy hakkı vardır vekaleten oy kullanamaz

Genel kurul toplantısını yapan dernekler en geç 30 (otuz) gün içinde çalışma raporlarını ve genel kurula katılacak deleğe listesini federasyon yönetim kuruluna göndermek zorundadır.Ancak bu liste federasyon olağan genel kurulunda en az 30 gün önce gönderilmiş olmalıdır.

 

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 7 – Genel kurulda ,aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gemel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Şu kadar ki tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyeleri üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar

Bütün üyelerin biraraya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile federasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 8-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi,

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Federasyonun Vakıf kurması,

11-Federasyonun fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Genel kurul , derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle onların görevden alınması,

Genel kurul, Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili , Görev ve Yetkileri

 

Madde 9- Yönetim kurulu (11) onbir asıl ve (11) onbir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 10-denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çğrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu ;

Federasyon tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu ; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Federasyonun Gelir Kaynakları

 

Madde 11- Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL aylık olarak 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

 

Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 12- Defter tutma esasları ;

Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirten haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü


Federasyon defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

 

1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ( tüzel kişilik bilgileri ) federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-(a) bendinin 1, 2, 3, ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Federasyon’da, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen)  "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenler.

 

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 13- Gelir ve Gider belgeleri

 

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Federasyonun yıllık gelirinin en az 2/3 (üçte ikisi) federasyonu amaçları doğrultusunda harcanır.

 

Alındı belgeleri

 

Federasyon gelirlerinintahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”(Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” federasyon tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca ,onbeş gün içersinde dernekler birimine bildirilir. Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler ,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi,iadesi ve sair hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

 

Madde 14- Federasyon, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 15-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine ;

   1. Divan başkanı , başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa; tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği

Eklenir

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nusha doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol ,sözleşme ve benzeri ve belgenin bir örneği eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirimler

Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen ) Proje Bildirimi ‘neeklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Federasyon’un yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyonun İç Denetimi

 

Madde 16- Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Borçlanmada Usulleri

 

Madde 17- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Temsilcilik Açma

 

Madde 18- Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, federasyon genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 20- Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kutula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çogunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür.genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde ,federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında”TASFİYE HALİNDE ROMANLAR FEDERASYONU”ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklıları çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun üye derneklerine eşit oranda devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyon defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

 

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.